AVG Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en zorgen ervoor dat uw privacy gewaarborgd is en blijft. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk is om deze doeleinden te bereiken. Wij nemen strenge (beveiligings)maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Indigto
Postbus 23
6960 AA Eerbeek
Telefoon: +31 (0)88 606 33 00
E-mail: info@indigto.com
KvK-nummer: 60930241


Contactpersoon

Naam: Bas de Graaf
Telefoon: 06-31795780


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens omdat:
u gebruik maakt van onze diensten/producten;
u deze zelf aan ons verstrekt; of
sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Klantnummer
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Browsergegevens
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via het contact-/registratieformulier op onze website, in correspondentie, telefonisch of door middel van het overhandigen van een visitekaartje
Gegevens over uw activiteiten op onze website (waaronder de applicatie Indigto)
Internetbrowser en apparaat type
Inloggegevens
Bankrekeningnummer
KvK-nummer
Persoonsgegevens uit KvK of ander handelsregister
SBI code / activiteiten uit KvK of ander handelsregister
Btw nummer

Verwerking persoonsgegevens uit openbare bronnen, waaronder bijzondere gegevens

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij verzamelen uit openbare bronnen. U kunt hierbij denken aan gegevens uit sanctielijsten, informatie over PEP’s, etc. De gegevens die wij verzamelen uit de openbare bronnen kunnen de volgende bijzondere gegevens bevatten: persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken. Bijvoorbeeld: een bestuurder van een politieke partij is een PEP. Uit de gegevens die wij registreren blijkt welke politieke opvattingen deze bestuurder heeft en mogelijk ook zijn/haar religieuze overtuigingen.

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend indien hier een rechtsgrond voor is. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

Uw toestemming

Wij mogen u persoonsgegevens verwerken indien u toestemming geeft. U kunt ons bijvoorbeeld toestemming verlenen om u periodiek een nieuwsbrief te sturen terwijl u (nog) geen klant van ons bent. Indien u toestemming heeft gegeven, kunt u deze altijd weer in trekken.

Noodzakelijk voor de uitvoer van de overeenkomst

Indien u klant van ons bent, verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Er zullen bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerkt moeten worden ten behoeve van de facturatie of om u toegang te kunnen verlenen tot Indigto. Daarnaast hebben wij deze gegevens bijvoorbeeld nodig om u te kunnen informeren over wijzigingen in producten en/of diensten.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen persoonsgegevens verwerken indien wij (of een derde) daar een gerechtvaardigde belang bij hebben. Het verzamelen van persoonsgegevens uit openbare bronnen doen wij bijvoorbeeld op basis van deze rechtsgrond. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de goede werking van onze applicatie Indigto. Ook bepaalde gegevensverwerkingen ten behoeve van direct marketing doeleinden kunnen we op deze rechtsgrond baseren.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het afhandelen van facturatie en uw betaling
Het verlenen van toegang tot onze website, diensten en systemen
Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst
Het opnemen van contact, bijvoorbeeld om u te helpen bij het oplossen van een probleem waar u tegen aan loopt
Het behandelen van klachten
Het beveiligen, optimaliseren en zorgen voor een goede werking van onze producten en diensten
Het beoordelen of u gebruik mag maken van Indigto (Indigto is alleen toegankelijk voor klanten die wettelijk verplicht zijn om een relatieonderzoek uit te voeren)
Het informeren over wijzigingen in onze diensten en/of producten
Het verzenden van nieuwsbrieven
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Het behandelen van reacties op vacatures
Het verwerken van gegevens voor direct marketing doeleinden Openbare bronnen

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens uit openbare bronnen. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede werking van onze applicatie Indigto. Indigto is een applicatie voor klanten die een wettelijke verplichting hebben om – periodiek – relatieonderzoeken uit te voeren. Klanten kunnen de via Indigto verkregen informatie gebruiken voor deze relatieonderzoeken. Alleen klanten waarvoor genoemde wettelijke verplichting geldt, kunnen toegang krijgen tot Indigto.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen of indien u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten. Wij schakelen uitsluitend verwerkers in die voldoende garanties bieden en effectieve maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen en te borgen dat de verwerking voldoet aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving worden gesteld. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Openbare bronnen

De persoonsgegevens die wij verzamelen uit openbare bronnen delen wij uitsluitend met klanten die gebruik maken van Indigto, voor zover deze informatie relevant kan zijn voor het uit te voeren relatieonderzoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld:

Wanneer u uw overeenkomst opzegt en/of uw account beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog twee jaar, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn geldt.
Voor persoonsgegevens die wij verzamelen uit openbare bronnen hanteren wij de bewaartermijnen die gelden op basis van wet- en regelgeving op het gebied van relatieonderzoek (denk aan Wwft, Sanctiewet- en regelgeving, etc.).
Voor overige persoonsgegevens hanteren we de wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens waarvoor geen bewaartermijn geldt, worden direct verwijderd wanneer ze niet meer nodig zijn.
In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens langer bewaren. Bijvoorbeeld indien sprake is van een (dreigend) juridisch geschil.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/-applicatie wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website/-applicatie naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen onthouden worden. Analytische cookies gebruiken we om aantallen bezoekers van de website bij te houden. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld.

Daarnaast gebruiken we diverse logging systemen in onze webapplicatie Indigto. Deze logging systemen helpen ons ervoor te zorgen dat Indigto correct werkt en om Indigto verder te optimaliseren.

U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Informatie en rechten betrokkenen

In beginsel heeft u de volgende rechten:
Het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
In een aantal gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen

Indien u toestemming heeft gegeven voor verwerking van uw gegevens, heeft u het recht deze toestemming in te trekken Deze rechten zijn niet onbeperkt. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij een beroep op deze rechten wel of niet dienen te honoreren.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) bovengenoemde rechten, kunt u een verzoek mailen naar: info@indigto.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij u verzoek afwikkelen en/of uw gegevens verwerken, kunt u een klacht indienen via hetzelfde e-mailadres. Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen strenge (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij onder meer gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van persoonsgegevens en beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.

Wijzigingen

Door nieuwe wetgeving of gewijzigde omstandigheden zullen wij onze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 23 juni 2020.