Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
- alle aanbiedingen en overeenkomsten van Indigto betreffende de programmatuur;
- de terbeschikkingstelling van programmatuur van Indigto;
- iedere installatie van programmatuur van Indigto;
- ieder gebruik van programmatuur van Indigto.

1.2. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk overeengekomen zijn tussen Indigto en de klant.

1.3. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn en/of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

1.5. Behalve ingeval Indigto de klant schriftelijk een concreet resultaat heeft toegezegd, gelden de verplichtingen van Indigto als inspanningsverplichtingen. Indigto zal die zo goed mogelijk uitvoeren.

1.6. Indigto kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Indigto zal de klant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mailbericht) in kennis stellen.

Artikel 2: Prijs en betaling / credits

2.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

2.2. Indigto is te allen tijde gerechtigd de prijzen gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds aan te passen. Indigto zal de klant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mailbericht) in kennis stellen.

2.3. Om cliënten-/heronderzoeken te kunnen uitvoeren en/of bedrijfsgegevens te importeren in Indigto, dient de klant credits aan te schaffen. Credits worden aan de klant gefactureerd aan het einde van de maand waarin de credits zijn aangeschaft.

Artikel 3: Intellectueel eigendom

3.1. Het intellectuele eigendom - en alle daaraan verbonden rechten, waaronder auteursrechten, handelsnamen en merken - van de programmatuur berust bij Indigto haar licentiegevers of haar toeleveranciers.

3.2. Indigto vrijwaart de klant voor aanspraken van derden bij inbreuk van de programmatuur op hun intellectuele eigendomsrechten.

3.3. Het is Indigto toegestaan technische voorzieningen te treffen om de programmatuur te beschermen tegen inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten.

3.4. Het is Indigto toegestaan technische voorzieningen te treffen om de programmatuur te beschermen tegen gebruik dat niet in overeenstemming is met het overeengekomen gebruiksrecht.

Artikel 4: Gebruik

4.1. Aan de klant wordt uitsluitend een gebruiksrecht toegekend van de op basis van de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur. Het gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

4.2. Het is de klant niet toegestaan het in artikel 4.1 genoemde gebruiksrecht in sublicentie uit te geven.

4.3. Aan de klant komt het gebruiksrecht toe, zolang hij aan zijn - periodieke - betalingsverplichtingen voldoet.

4.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt het in artikel

4.1 genoemde gebruiksrecht zich nimmer uit tot de broncode van programmatuur.

4.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt het in artikel

4.1 genoemde gebruiksrecht zich nimmer uit tot de bij de ontwikkeling van de programmatuur opgestelde technische documentatie.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1. Partijen zullen er voor zorgdragen dat alle gegevens die zij van de andere partij ontvangen waarvan het vertrouwelijk karakter bekend is of redelijkerwijs bekend behoort te zijn, geheim blijven.

5.2. Deze geheimhoudingsplicht geldt eveneens voor medewerkers van partijen en anderen die onder het gezag van partijen werkzaam zijn.

5.3. De ontvangende partij zal de in artikel 5.1 bedoelde gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

5.4. Gegevens dienen in ieder geval als vertrouwelijk te worden beschouwd indien deze door één van de partijen als vertrouwelijk zijn aangeduid.

5.5. De verplichting tot geheimhouding geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of een rechterlijke uitspraak. In dat geval zal de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk worden gehouden.

5.6. De verplichting tot geheimhouding omvat niet en/of is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:
op het moment van openbaarmaking reeds bekend is;
op rechtsgeldige wijze in het bezit komt van derden zonder onderworpenheid aan enige geheimhoudingsverplichting;
onafhankelijk van één van partijen is ontwikkeld door iemand die geen toegang had tot de vertrouwelijke informatie;
reeds van algemene bekendheid is. De bewijslast dat géén geheimhouding behoeft te worden betracht in de zin van dit artikel ligt bij de partij die de vertrouwelijke informatie heeft geopenbaard.

Artikel 6: Privacy / verwerking persoonsgegevens

6.1. Indigto en de programmatuur voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

6.2. Door gebruik te maken van de software/programmatuur verwerkt de klant persoonsgegevens. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt conform de eisen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

6.3. Om gebruik te mogen maken van de webapplicatie Indigto dient sprake te zijn van een wettelijke verplichting voor klant om – periodiek – cliëntenonderzoek uit te voeren conform de eisen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en/of sanctiewet- en regelgeving. Door één of meerdere accounts aan te vragen voor de webapplicatie Indigto verklaart klant dat voornoemde wettelijke verplichting op hem van toepassing is.

6.4. Indigto is gerechtigd het/de account(s) van een klant te blokkeren, indien blijkt dat de in artikel 6.3 genoemde wettelijke verplichting niet (meer) op hem van toepassing is. Indigto zal in dat geval de klant in de gelegenheid stellen om aan te tonen dat genoemde wettelijke verplichting wel van toepassing is. Indien blijkt dat de wettelijke verplichting wel van toepassing is, zal Indigto het/de account(s) per direct deblokkeren. Indien vast komt te staan dat de wettelijke verplichting niet van toepassing is, zal Indigto het/de account(s) in overleg met de klant opheffen.

Artikel 7: Duur van de overeenkomst, ontbinding en/of opzegging

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.

7.2. Indigto kan de overeenkomst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

7.3. De klant kan de overeenkomst dagelijks schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) opzeggen zonder gehouden te zijn aan een opzegtermijn. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen / termijnen c.q. nog te betalen opgewaardeerde credits.

7.4. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden indien surseance van betaling of het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd.

Artikel 8: Wijzigingen in programmatuur / bronnen

8.1. Indigto kan de programmatuur wijzigen, bijvoorbeeld om verbeteringen aan te brengen of nieuwe features toe te voegen.

8.2. Indigto kan bronnen toevoegen, vervangen of verwijderen. Bronnen kunnen bijvoorbeeld worden vervangen of verwijderd, indien de kwaliteit van de informatie uit en/of de koppeling met de betreffende bron niet meer kan worden gewaarborgd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van Indigto voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per aanspraak beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het laagste bedrag van:
a. de voor de betreffende overeenkomst door klant betaalde (licentie)prijs (excl. btw) voor de 12 maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade; en
b. € 250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend Euro).

9.2. In geen geval zal de vergoeding van schade echter meer bedragen dan het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Indigto uit te keren bedrag vermeerderd met het eigen risico.

9.3. Aansprakelijkheid van Indigto voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant.

9.4. De hierboven beschreven beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de directie van) Indigto.

9.5. Een reeks van aanspraken die met elkaar verband houden, uit elkaar voortvloeien, dezelfde oorzaak hebben of uit een opeenvolgend of voortdurend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd.

9.6. Tenzij nakoming door Indigto blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Indigto wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts, indien de klant de directie van Indigto onverwijld aangetekend en schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stelt voor herstel van de tekortkoming en Indigto ook na de gestelde termijn blijft tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Indigto in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

9.7. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden nadat klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraak, tenzij klant Indigto vóór het verstrijken van deze termijn in gebreke heeft gesteld conform artikel 9.6.

Artikel 10: Disclaimer m.b.t. informatie uit openbare bronnen

10.1. De informatie die via de programmatuur beschikbaar wordt gesteld is afkomstig uit openbare (betaalde) bronnen. Indigto spant zich ervoor in dat via de programmatuur altijd de meest actuele informatie uit deze openbare bronnen beschikbaar is. Indigto kan de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie echter niet garanderen en is – onverminderd artikel 9 – niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet juist, niet actueel en/of onvolledig zijn van deze informatie.

10.2. Wanneer klant een cliëntenonderzoek start in Indigto, wordt (automatisch) een zoekopdracht uitgevoerd in de gekoppelde informatiebronnen die onderdeel zijn van de door klant afgenomen module(s). Informatie uit deze bronnen wordt ter beoordeling aan klant getoond indien sprake is van een mogelijke match. Indigto spant zich ervoor in dat de matchingcriteria zoveel mogelijk leiden tot relevante informatie (“true positives”) en zo min mogelijk tot irrelevante informatie (“false positives”). Hierbij houdt Indigto rekening met eventuele eisen die door beheerders van bronnen worden gesteld. Teneinde te voorkomen dat relevante informatie ten onrechte niet wordt getoond, hanteert Indigto ruime default matchingcriteria, waaronder fuzzy search. Indigto kan echter niet garanderen dat genoemde relevante informatie altijd wordt getoond en is – onverminderd artikel 9 – niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het ten onrechte niet tonen van relevante informatie voortvloeit.

10.3. Voor een aantal bronnen, waaronder de bronnen gebaseerd op Google, moet Indigto gebruik maken van de zoekfunctionaliteiten van de betreffende bron. Indigto is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de niet correcte werking van deze zoekfunctionaliteiten.

10.4. Indien klant de matchingcriteria aanpast door de parameters te wijzigen, dient klant zelf vast te stellen dat de aangepaste matchingcriteria leiden tot resultaten die voldoen aan zijn verwachtingen. Onverminderd artikel 9 is Indigto niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanpassen van de matchingcriteria door klant.

Artikel 11: Overmacht

11.1. Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst indien en voor zover de tekortkoming of vertraging direct of indirect het gevolg is van overmacht.

11.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: staking, rellen, onlusten, brand, overstroming, explosies, natuurrampen, oorlog, elektriciteitsstoring, overmacht van leveranciers van Indigto , overheidsmaatregelen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.

11.3. Ingeval de overmacht situatie langer duurt dan 90 dagen, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 12: Slotbepaling

12.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.